Solárna kalkulačka

Príprava teplej vody pre domácnosť

Vysvetlenie pojmov a vstupných konštant

Kalkulčka je prednastavená na návrh solárneho systému, ktorý maximalne využije svoj potenciál pripraviť požadované množstvo teplej vody, bez toho aby vznikal prebytok v letných mesiacoch, ktorý znižuje návratnosť systému jeho predimenzovaním. Systém neuvažuje s prikurovaním či ohrevom bazénu. V prednastavenom návrhu sa predpokladá ideálne smerové umiestnenie panelov na Slovensku, optimalizované pre jednu pevnú celoročnú polohu, t.j. umietsnenie smerom na juh v lokalite pásma 2 (napr. Nitra). Pre rodinný dom sa predpokladá jednoduchý systém so základným zapojením s bivalentným zásobníkom podľa nasledujúcej schémy:

help-1

Pre bytový dom sa predpokladá systém so zapojením s oddeleným solárnym zásobníkom a zásobníkom dohriatej vody podľa nasledujúcej schémy:

help-1

POVINNÉ - ZADÁVANÉ PAREMETRE: (VSTUPNÉ ÚDAJE)

Spotreba teplej vody v domácnosti v m3/rok

Je to spotreba teplej vody pri uvažovanej teplote 50°C. Jeden m3 sa rovná 1000 litrov. Rok 365 dní. Ak ju neviete určiť pole nachajte prázdne a použite počet osôb. V bytových domoch spravidla býva spotreba domu uvedená v ročnom vyučtovaní. Obvyklá spotreba vody v RD je cca 60 litrov na osobu a deň. Pri 4 člennej domácnosti to potom predstavuje 60x4x365/1000 = 87,6 m3/rok. V bytových domoch sa priemerná spotreba pohybuje okolo 38 litrov na osobu a deň.

Palivo na doohrev TV

Palivo na doohrev teplej vody udáva spôsob ohrevu v dňoch, kedy nie je možné teplú vodu pripraviť solárnym systém v požadovanom množstve alebo teplote. Jeho výberom sa zvolí predvolená cena porovnávacieho paliva pre výpočet nákladov a úspor pri príprave teplej vody. Ak zadáte solárny systém s nulovým počtom panelov, zistíte súčasné náklady na prípravu teplej vody zvoleným palivom. Jednotkovú cenu tepelnej energie získanej z paliva môžete modifikovať v položke "Cena paliva za 1 kWh".

SYSTÉMOM PREDVOLENÉ PARAMETRE KTORÉ JE MOŽNÉ ZMENIŤ

Ak vám význam niekotrých parametrov nie je jasný, NEMEŇTE ICH !!!

Lokalita

Odhadnite Vašu polohu na mape a zadajte ju číslom 1 až 4. Ak sa nachádzate vo vyšších nadmorských výškach, môžete zaokrúhliť o jeden stupeň nižšie, prípadne si vypočítajte výsledky pre dve zadania.

help-1

Orientácia strechy resp. kolektorov od Juhu

Zadáva sa uhol odklonu (azimut), pričom orientácia na JUH predstavuje 0°.Znamienkom mínus sa vyjadrí odklon smerom na východ, znamienkom plus odklon na západ. Odklon zväčšuje plochu potrebných panelov na dosiahnutie rovnakého výsledku systému.

Sklon strechy resp. kolektorov

Sklon spádnice kolektora od vodrovnej roviny v stupňoch. Pre prevádzku v letnom období je výhodnejší menší sklon, v zimnom období väčší. Pre zvislé umietsnenie na stene zvoľte 90°. Neoptimálny sklon zväčšuje plochu potrebných panelov na dosiahnutie rovnakého výsledku systému. Systém je prednastavný pre optimálny sklon pre celoročnú prevádzku na Slovensku, t.j. 35° +/- 5°

Typ bývania

Voľba ANO-NIE. Ovplyvňuje prednastavenie odberového diagramu, návrhového solárneho pokrytia a iných konštánt pre očakávaný väčší systém.

Teplota teplej vody

Prednastavená je teplota 50°C ktorá v RD postačuje. Nezmanená to, že solárny systém nedosahuje vyššiu, ak je dostatok slnečnej energie. Limit teploty sa uplatní opačne, ak nie je dosiahnutá, aktivuje sa systém dohrevu. Zvyšovaním teploty klesá podiel slnečnej energie, resp. zväčšuje sa plocha panelov na dosiahnutie požadovaného solárneho pokrytia. Dovolený rozsah je 12-80°C.

Odberový diagram

Voľbou odberového diagramu sa mení charakter spotreby teplej vody počas dňa. Predvolené sú tri typické situácie:

1) Rodinný dom, zamestnaní ľudia v rannej smene - večerná špička odberu

Účinnosť dodávky teplej vody: 0.85

2) Rodinný dom, ľudia v domacnosti, ranný a priebežný denný odber

Účinnosť dodávky teplej vody: 0.8

3) Bytový dom, typický konštantnejší odber s nevýraznou večernou špičkou

Účinnosť dodávky teplej vody: 0.9

Cirkulačná strata (najmä ak ide o BD)

Cirkulačná strata predstavuje pomer, koľko tepla sa stratí z akumulačnej nádoby TV cirkuláciou TV. PR: ak je cirkulačná stata = 0,5, znammená že až polovica tepla sa odviedla cirkulačným potrubím neužitočne preč a potreba dodania tepla je teda dvojnásobná. Ak sa použije parameter cirkulačná strata rôzny od nuly, potreba tepla stúpne. Doporučená plocha je potom o tento pomer navýšená. Ak chcete poznať rozdiel vypočítajte si aj príklad s nulovou cirkulačnou stratou. Pre RD je prednastavená hodnota 0, t.j. systém bez cirkulácie. Pre BD je prednastavená hodnota 0,30 čo znamená, že 30% tepla z akumulačnej nádoby bude odvedené preč.

Doporučená plocha solárnych panelov

Systém napočíta optimálnu veľkosť solárnych panelov aby sa približne dosiahli návrhové parametre ako je požadované solárne pokrytie a iné vyššie uvedené hodnoty. Táto plocha je vypočítaná pre zvolenú orientáciu, t.j. pri reálnej orientácii panelov je vyššia ako plocha ideálne orientovaných panelov.